Cultuur & Historie

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld staat en gaat voor het behoud van de culturele eigenheid van Zutphen, Warnsveld en de Hoven, inclusief evenementen en faciliteiten zoals buurthuizen.

Dit vraagt meer van onze gemeente dan alleen het jarenlang krampachtig overeind houden van de drie grote basis instellingen zijnde bieb, theater en musea. 
Een bruisende cultuurstad vraagt met name ook om lef en vernieuwing van bestuurders die zich durven te laten inspireren.
Door als stad en dorp een huis te bieden voor de nieuwe makers, cultuurgelden anders te verdelen is er wat ons betreft juist zoveel meer mogelijk zoals:

Ruim baan voor broedplaatsen
Wij willen dat onze eigen talenten en nieuwkomers van buiten ook echt aan de slag kunnen in Zutphen. Dit vraagt om huisvesting wil je een echte culturele stad kunnen zijn. Niet binnen de bestaande peperdure culturele muren maar juist daarbuiten. Een kunstlab in een verouderde woonwijk, een klein poppodium in een verlaten kantoorpand zijn slechts enkele voorbeelden.
Cultuur voelt zich met name ook underground prima thuis. De makers sector behoeft in eerste instantie slechts een helpende hand qua low budget huisvesting en flexibelere regelgeving qua bestemmingsplannen.

Budget voor de nieuwe makers
Het jaarlijks culturele subsidiebudget is niet langer alleen voorbehouden aan de gevestigde culturele orde, de basisinstellingen. Zonder het oude uit het oog te verliezen wil de Stadspartij ook ruim baan bieden aan de nieuwkomers, de vernieuwers. Daartoe is een aanjaagfonds nodig opdat ook zij toe kunnen treden. Dit vraagt om een nieuwe verdeling van cultuurgelden en uitdagender prestatieafspraken met de gevestigde culturele orde.

Buitensoos, ‘Paradiso van het Oosten’
De mooiste concertzaal van de regio staat er werkloos bij. Door gericht te investeren in techniek wordt er veel meer mogelijk dan enkel klassiek. De zaal is van binnen vergelijkbaar met de beroemde popconcertzaal in Amsterdam, het Paradiso. Investeren in deze zaal en goede programmering betaalt zich terug in klinkende munt en zet Zutphen groots op de culturele kaart.

Stad en dorp als podium
Kunst & cultuur vraagt geen dure gebouwen, er zijn legio mogelijkheden binnen onze gemeente met name ook voor kleinkunst, binnen en buiten. Voor de makers die geen grote budgetten hebben en voor de liefhebbers met een kleine beurs zouden wij graag zien dat zij ook een podium krijgen. Cultuur moet vooral ook laagdrempelig toegankelijk zijn voor iedereen. Wij hebben een goed beeld van de mogelijkheden en spelen daarin als cultuurpartij graag een verbindende rol.

Theater
Als groot voorstander van een eigen stadtheater komen ook wij niet onder het ‘H woord’ uit. Theater de Hanzehof, wij moeten er iets mee. Behoud van ons geliefde stadtheater valt of staat bij de toekomstige financiële situatie van de gemeente Zutphen welke in zwaar weer verkeert. Het is dan ook die situatie waar wij deze termijn zwaar de focus op leggen binnen de huidige raad en richting college, anders dan nu al een keuze te moeten maken voor een stad met of zonder eigen theater. Cultuur kost geld maar is de investering meer dan waard, juist daarom moet het ‘Zutphense huishoudboekje’ als eerste prioriteit op orde.

Energietransitie

Gemeenten staan voor een pittige uitdaging om uitvoering te geven aan de de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De Stadspartij Zutphen-Warnsveld vindt dit een zeer belangrijk thema en staan voor de volgende punten.

 • Het lokaal stellen van heldere en haalbare doelen
 • De nadruk leggen op het verminderen energieverbruik
 • Het opwekken van duurzame energie op eigen grondgebied
 • Dit doen we samen met inspraak van onze inwoners o.a. via opzetten van burgerfora
 • Het zoeken naar oplossingen om opgewekte energie op te kunnen slaan
 • Echt duurzaam, dus geen biomassacentrale waarvoor bomen gekapt of houtsnippers overzees aangevoerd moeten worden.
 • Het overschakelen naar een fossielvrije gemeenschap met gasloze wijken, laadpalen voor elektrisch rijden, het slim benutten van restwarmte van grote bedrijven en gebruik van waterstof
 • Het rekening houden met het beschermd stads- en dorpsgezicht, landschap en omwonenden
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en loopt voorop in onder andere:
  • Het energieneutraal maken van gebouwen in gemeentelijk bezit
  • Verdere verduurzaming wagenpark
  • LED-lantaarnpalen
  • En betrekt hierbij de richtlijn ISO 26000
 • Het maatschappelijk verantwoord inkopen richt zich naast social return en lokale aanbesteding ook op CO2 neutraliteit

Groene omgeving

Het creëren en behouden van een ecologische balans tussen natuur en de door de mens gecreëerde omgeving is essentieel voor ons voortbestaan. Om dit te realiseren staan wij achter en zetten ons in voor de volgende punten.

 • Meer struiken en bomen, groenzones verbinden en meer natuur aan stads- en dorpsranden. Mensen in een groene omgeving voelen zich onder andere gelukkiger en hebben minder medicijnen en zorg nodig.
 • Ecologisch beheer overal toepassen, extra aandacht voor de biodiversiteit van bloemen en insecten.
 • In navolging op de Groenatlas en Natuurwaardenkaart een plan ontwikkelen voor meer biodiversiteit: o.a.
  • natte natuur voor reptielen en amfibieën
  • nestelplaatsen voor vleermuizen en vogels bij nieuwbouw of renovatie
  • eetbare bomen en struiken (voedselbos) en natuur- en kindvriendelijke oevers
  • De verdwenen natuureducatie terugbrengen en beleggen bij één organisatie of samenwerkingsverband
  • Met het oog op strenger wordende hitte en wateroverlast een klimaatadaptatieplan ontwikkelen met daarin:
   • tuinen vergroenen
   • regentonnen
   • geveltuinen en groendaken stimuleren
   • mogelijkheden onderzoeken voor versteende historische binnenstad zoals aanleg fonteintjes

Mobiliteit

Schoon, veilig, duurzaam & flexibel

In de tijd waarin we de stikstofuitstoot moeten terugdringen, zijn lokale initiatieven een eerste stap richting een schonere wereld. De Stadspartij wil daarom goed kijken naar mogelijkheden op de volgende punten:

 • Overschakelen naar elektrisch vervoer met:
  • voldoende oplaadpunten voor auto’s,
  • bevoorrading binnenstad centraler organiseren,
  • duurzaam inkopen openbaar vervoer.
 • Een duurzaam mobiliteitsplan ontwikkelen met daarin:
  • uitgangspunt voor de binnenstad om deze zoveel mogelijk autovrij te maken,
   transferium buiten het centrum,
  • betere ov-verbindingen tussen alle wijken en centrum,
  • OV-oplossingen voor mindervaliden en zwaardere boodschappen.
 • Mogelijkheden onderzoeken voor meer vervoer over water (overslaghaven/industriehaven in relatie tot opwaardering De Mars).
 • Verbeteren verkeersafwikkeling (3e brug over de IJssel of andere knelpunten waaronder rotonde richting Brummen), verhogen van de verkeersveiligheid waaronder een actief beleid voor meer fietsveiligheid.
 • Instellen van 30 km/u als standaard voor grootste gedeelte van de gemeente. Hiertoe hebben we een motie ingediend. https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-milieuzone-30-km-u-en-het-vcp

Veerkrachtige samenleving

Een lokale veerkrachtige samenleving is in staat de ontwikkelingen, veranderingen en gevolgen van klimaatverandering, veiligheid- leefbaarheid, sociaal-culturele diversiteit, de bewegingen op de arbeidsmarkt, zorg en welzijn een gezond evenwicht te bieden.

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld wenst een veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Wij richten ons actief op:

 • Het vergroten van medezeggenschap en het aanmoedigen, ondersteunen en ontplooien van burgerinitiatieven door inwoners door het beschikbaar stellen van middelen (gereedschap, ruimte en indien nodig geld), professionele ondersteuning (training, begeleiding) en proactief meedenken door de gemeente. Door de regie bij de initiatiefnemers te leggen, ontstaat er meer ruimte voor creativiteit, meer verantwoordelijkheidsgevoel en snellere actie.
 • het arbeidspotentieel beter benutten. Ook niet betaald werk is zeer waardevol, zoals bemensing van culturele organisaties, boodschappen en klusjes doen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg door gemeente, onderhoud van speeltuinen en gemeenschappelijk groen. Uitkeringsgerechtigden zouden in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht wanneer zij zich inzetten voor de gemeenschap.
 • Het actief betrekken van inwoners bij de gemeente waar het gaat over ontwikkelingen conform de gemeentelijke Samenspraakwijzer en introduceert de burgerbegroting waarbij inwoners meer invloed hebben op onze inkomsten en uitgaven.
 • Veilige en leefbare wijken door meer sociale samenhang en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud te creëren zodat mensen elkaar leren kennen en samen dingen kunnen ondernemen. Meer mengvormen van samenwonen stimuleren en inwoners meer vrijheid geven gezamenlijk gemeenschapsgrond in te richten.
 • Het opstarten van een jongeren ontwikkelingsplek waar iets maken, leren, creativiteit en ontmoeten centraal staan. Jongeren helpen zelf bij de uitwerking van het idee.
 • Dat de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente zich kenmerkt zich door kwaliteit, effectiviteit en maatwerk. Wij pleiten voor meer service door de gemeente aan huis en in zorgcentra/buurthuizen.

Werkgelegenheid

De Stadspartij wil meer focus leggen op werkgelegenheid en in het bijzonder op de voorwaarden die leiden tot een gezonde (lokale) economie.

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld maakt zich hard voor een gezonde lokale  en regionale arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke rechten en kansen krijgt. Wij richten ons actief op:

 • Bedrijven acquireren die aansluiten bij ons DNA en de lokale economie versterken waardoor we minder afhankelijk zijn van het milieubelastende mondiale systeem en meer en gevarieerdere banen krijgen: duurzaam & milieuvriendelijk ondernemen, ambachtelijke & hoog technische werkgelegenheid (Cleantech), toerisme en ondernemers die zich richten op onze eerste levensbehoeften zoals stadslandbouw en voedselbossen;
 • De Mars als groen en Cleantech bedrijventerrein profileren, qua uitstraling aansluiten bij de gemeentelijke ambitie voor een circulaire economie met o.a. groene infrastructuur. Bedrijven die hierbij passen alle medewerking verlenen;
 • Het Rode Loperbeleid ontwikkelen voor nieuwe en bestaande ondernemers:
  • verkorten vergunningstrajecten,
  • begeleiding van A tot Z door één contactpersoon,
  • compenseren OZB voor startende bedrijven,
  • toepassen OZB-differentiatietarief voor plekken waar we bedrijvigheid willen stimuleren,
  • minder regelgeving en daarbij aangeven wat wèl mag,
  • de Parels (bedrijven/ondernemers) van onze gemeente koesteren;
 • Het zorgen voor een goede aansluiting tussen de theorie van het onderwijs en praktijk bij bedrijven, en tussen werkzoekenden (mensen met een uitkering) en werkgelegenheid;
 • De deeleconomie stimuleren en ruimte geven;
 • De doelstelling om een afvalvrije gemeente in 2030 behalen door o.a. groenafval bij gebruik ondergrondse containers gescheiden te kunnen inleveren en te streven naar minder verpakkingen.

Wonen

De woningmarkt is overspannen, zowel landelijk als zeker ook in de gemeente Zutphen. Met name studenten, starters en mensen met een laag inkomen komen maar moeilijk aan een dak boven hun hoofd. Veel mensen moeten naar noodoplossingen grijpen zoals het wonen in een schuur, onderhuur, huisjesmelkers die bizarre huren vragen, antikraak etc.
Dit is niet passend binnen de ambities van de woonvisie 2019/2024.

De gevolgen en potentiële oplossingen van de woningkrapte:

 • Zutphen en Warnsveld worden momenteel geconfronteerd met meerdere vormen van het onttrekken van de woningvoorraad
 • Een deel van de nieuwbouwwoningen werden de afgelopen jaren verkocht aan beleggers, voor eigen gewin. Dit werkt prijsopdrijvend en verdringend op de woningmarkt.
 • Hierdoor zien we schrijnende situaties ontstaan en om dit fenomeen terug te dringen zou er gedacht kunnen worden aan een door de gemeente op te leggen zelfbewoningsplicht.
 • Meerdere Nederlandse gemeenten hebben reeds met succes een zelfbewoningsplicht ingevoerd en dit kan vastgelegd worden in de huisvestingsverordening zodat erop gehandhaafd kan worden.
 • De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt tussen de 6 en 10 jaar. Dan kom je in de vrije sector terecht, onbetaalbaar voor bovengenoemde doelgroepen.
 • De Stadspartij Zutphen-Warnsveld zou graag zien het zg. Levensbestendig wonen ook een plek krijgt binnen onze gemeente.

Oplossingen en initiatieven (al dan niet tijdelijk) in diverse andere steden:

 • De gemeente Ermelo onderzoekt de haalbaarheid van het plaatsen van wooncontainers in achtertuinen van andere huurders in ruil voor korting op de huurprijs.
 • In de gemeente Leiden mogen mensen met een bijstandsuitkering een student in huis nemen zonder gekort te worden.
 • De gemeente Nijkerk experimenteert op braakliggende bedrijventerreinen met het plaatsen van 28 zg. verplaatsbare microwoningen.
 • Zwolle heeft het plan 15 kleine en duurzame waterwoningen te realiseren. Kleine arken, vergelijkbaar met Tiny Houses.
 • Diverse gemeenten nemen steeds vaker de regelgeving m.b.t. permanente bewoning op vakantieparken onder de loep om het tekort aan woningen terug te dringen.

info@stadspartijzutphen.nl
fractie@stadspartijzutphen.nl

© Alle rechten voorbehouden – 2021
Yorick Knol – Webdesign & Marketing

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com