Begroting 2024 mist het DNA van Zutphen

De gemeenteraad spreekt vandaag over de begroting 2024 van de gemeente. De begroting is niet van burgemeester en wethouders maar de begroting is van en voor alle inwoners. Een begroting waarvan je mag verwachten dat hij leesbaar is, duidelijke plannen bevat, meetbaar en controleerbaar en waarvan de plannen volgordelijk in de tijd zijn weggezet. Helder in de verwachte uitkomsten, doelen en effecten. Maar is dat ook zo?

Volgens de Stadspartij mist deze begroting het DNA van de gemeente Zutphen. Fractievoorzitter Gerard Pelgrim: ‘Was deze begroting maar zo helder, duidelijk, inzichtelijk en begrijpelijke met concrete en controleerbare doelen voor raad en al onze inwoners. Wij vragen ons af waar we met deze begroting naar toe gaan. Wat is lange termijnvisie van het college? Waar ligt de stip op de horizon. Deze begroting lijkt meer een opsomming van het coalitieakkoord dan een afgewogen visie op de toekomst van onze gemeente.’

Open bestuur
De Stadspartij staat voor een gemeente die open en transparant communiceert, zo kunnen bewoners allen betrokken zijn. Zo brengen wij de politiek weer dichtbij. Dat betekent dat de gemeente op alle gebieden toegankelijk moet zijn in zowel aan de balie, taalgebruik, bejegening en bereikbaarheid.

Lokale heffingen
Afgelopen jaren hebben we veel offers van onze inwoners gevraag om de begroting
sluitend te krijgen. Hiervoor moesten we meermaals de lokale heffingen verhogen. Nu we er beter voorstaan mogen onze inwoners daar ook wat van mee profiteren. Wij willen deze meevaller teruggeven aan onze inwoners. Dus geen verhoging van de lokale heffingen in 2023. Gebruik deze meevaller om geen inflatiecorrectie van 3.1 % toepassen op de lokale heffing 2024.

Achterhoek
De Stadspartij is blij dat we op recreatiegebied gaan meedoen met de Achterhoek. Maar dit gaat de Stadspartij niet ver genoeg. Zutphen en Warnsveld zijn verbonden met de Achterhoek. Dat kan nog een stap verder volgens ons. Versterk de bestuurlijke betrokkenheid tussen Zutphen en de Achterhoek en doe mee aan de bestuurlijke tafels.

Woningen voor jongeren, jonge gezinnen en 55-plussers
De Stadspartij ziet in de begroting onvoldoende ambitie om het acute woningprobleem op te lossen. Fractievoorzitter Gerard Pelgrim: ‘Wij willen meer snelheid voor jongeren, jonge gezinnen en de 55-plussers. Wij willen met namen dat wordt ingezet op de bouw van meer betaalbare woningen of woonvormen die passen bij Zutphen. Woningen die passen bij onze inwoners.’

Grip op wijkaanpak
Wij staan voor een wijkgerichte aanpak en goed dat we daar veel energie en middelen
insteken. Het gaat tenslotte om de inwoner. Maar het moet wel controleerbaar zijn. De
Stadspartij heeft daarom een motie ingediend om grip te houden op deze aanpak. Gerard Pelgrim: ‘We moeten het effect van de inzet kunnen meten.’

Bewonersinitiatieven en het Cruyff Court
De Stadspartij staat voor de inwoners. Inwoners in Zutphen zijn initiatiefrijk en
komen met concrete en mooie lokale initiatieven. Voor het inrichten van hun buurt,
zoals oprichten van Cruyff Court. Lokale initiatieven die wij ondersteunen als raad en
gemeente maar die niet alsnog mogen stranden door gebrek aan ondersteuning of uit de handen laten vallen vanuit de gemeente zowel faciliterend als financieel. Daarom komt de Stadspartij met een motie voor meer steun aan lokale initiatieven.

Communicatie is meer dan informeren en zenden

Communicatie wordt maar liefst 19 maal genoemd in de begroting. Communicatie is
volgens ons wederkerig. Gerard Pelgrim: ‘Maar alles wat ik in de begroting lees over communicatie gaat over informeren en zenden. Hoe gaat het college zien en horen wat gebeurt en leeft binnen de gemeente en bij de inwoners? En hoe bereiken we mensen bereiken die niet digitaal vaardig zijn, of laaggeletterd?’

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.