Van het gas af in Noordveen: wat is de stand van zaken?

De Stadspartij heeft burgemeester en wethouders om informatie gevraagd over het aardgasvrij maken van de wijk Noordveen. Het college wil dat Noordveen in 2030, over zeven jaar dus, aardgasvrij is. Maar wat is de stand van zaken? Waarom horen bewoners zo weinig? In de wijk Noordveen doen intussen verschillende verhalen de ronde en dat leidt tot ongerustheid en onzekerheid bij bewoners.

In Noordveen moet het aardgas in 2030 in 700-1000 woningen vervangen zijn door een alternatieve energiebron. Op dit moment wordt uitgegaan van een warmtenet dat draait op restenergie van GMB slibverwerking, dat is gevestigd op industrieterrein De Mars. Experts verschillen nogal van mening over de praktische en technische
haalbaarheid van een dergelijk warmtenet op dit moment.

Daarnaast doen er in Noordveen verschillende verhalen de ronde over de stand van zaken van het warmtenet. Zo heeft de buurtwerkgroep Energie(k) Voorsteralleekwartier een nieuwsbrief verspreid waarin gesteld wordt dat dit warmtenet er komt. Terwijl vertegenwoordigers van de Klankbordgroep Warmtenet Noordveen zeggen dat
hierover nog geen duidelijkheid is. Dat zorgt voor verwarring en onrust bij bewoners. Gezien het belang dat het college hecht aan goede communicatie met de bewoners, zien we graag antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is de stand van zaken in de wijk Noordveen m.b.t. een eventueel warmtenet?
 2. Klopt het dat er naast een warmtenet ook twee alternatieven uitgewerkt worden?
 3. Zo ja: om welke alternatieven gaat het?
 4. Is waterstof nog in beeld als verwarming van woningen in Noordveen?
 5. Gaat het college er nog steeds van uit dat er in 2030 in Noordveen een warmtenet ligt en in gebruik is?
 6. Hoe worden de bewoners van de wijk hierin de komende jaren meegenomen? Gezien het belang voor bewoners is regelmatige en transparante communicatie en
  informatie een must.
 7. Hoe wordt de gemeenteraad meegenomen in dit proces?
 8. Wat betekent de overgang van aardgas naar een warmtenet financieel voor onze
  bewoners?
 9. Bewoners die tussen nu en 2030 genoodzaakt zijn hun CV-ketel te vervangen, staan voor een extra financiele uitgave. Wat is het advies van het college aan deze
  bewoners?
Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.